Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. 'Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής' (Α' 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. 'Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας' (Α' 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. 'Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας' (Α' 150) και άλλες διατάξεις"

01-0664
Έκθεση στο Νσχ "Κύρωση α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. 'Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής' (Α' 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. 'Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας' (Α' 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. 'Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας' (Α' 150) και άλλες διατάξεις"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
13/11/2019
14/11/2019 10:40
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
BC50C4AE3FACFE69A25D211EEF3D61E0E863BC42B9A58F36FFDC7C49D3675A58
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ