Έγγραφο

Μετακίνηση στο Εξωτερικό

01-07Ο5
4367/2791
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο Εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
15/04/2022
05/05/2022 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
4FF43B586DCD93A98F447C62ED0E2E424A4B8A8A87884436CAC9C70440AE36A2
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ