Έγγραφο

Έγκριση της 1ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποπεράτωση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23», που αφορά στην προκαταβολή ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (166.848,03€)

01-07ΟΡ
388
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Έγκριση της 1ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποπεράτωση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23», που αφορά στην προκαταβολή ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών (166.848,03€)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
06/05/2022
06/05/2022 11:17
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ECC00B1CB98B28C26AD0A2009612F72B16DBE831A1A3AA6389CF4FF2787326DC
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ