Έγγραφο

Μετακίνηση στο εξωτερικό

02-061Ο
12830
Τμήμα Γραμματείας
Μετακίνηση στο εξωτερικό
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
01/08/2019
09/08/2019 00:00
ιδ) πράξεις, που αφορούν στην έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών
Κοινοβουλευτικές αποστολές εκτός Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
2AC5037AEEFD3AD41F6D5E8CA37E59C2C30B20FCF68C0024F0763599E6E3A3E8