Έγγραφο

Διορισμός μετακλητών υπαλλήλων της βουλής

06-0621
12815/7322/01-08-2019
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητών υπαλλήλων της βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
05/08/2019
07/08/2019 16:44
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
521/ΥΟΔΔ/05.08.2019
22D4F41209B9D3D41141311110F883581096798E196C07822D661836EE5601A2