Έγγραφο

Διορισμος μετακλητού υπαλλήλου στη Βουλή

07-0621
12339/7026/26-07-2019
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμος μετακλητού υπαλλήλου στη Βουλή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
06/08/2019
07/08/2019 16:44
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
533/ΥΟΔΔ/06.08.2019
BE34535C37B4691A349B5624B2DBCDF675CF142EA2A2FD5F403DD72FC743A00A