Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου στη Βουλή

08-0621
12340/7027/26-07-2019
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου στη Βουλή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
06/08/2019
07/08/2019 16:44
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
533/ΥΟΔΔ/06.08.2019
F430A9D61B0A7FC548908CA40BF48E113EDAE0E911DDB36EC115DD2B3CA01EAC