Έγγραφο

Έγκριση του Πρακτικού 3/19.04.2022 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 03-074Η) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του Διαγωνισμού για το υποέργο Α/Α1 «Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Διαχείριση Υλικού» της πράξης: «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5070807).

0Ε-07Ρ9
349
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Έγκριση του Πρακτικού 3/19.04.2022 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 03-074Η) για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και την κατακύρωση του Διαγωνισμού για το υποέργο Α/Α1 «Ολοκληρωμένη Ψηφιακή Διαχείριση Υλικού» της πράξης: «Ψηφιοποίηση τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων» (MIS 5070807).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
20/04/2022
19/05/2022 17:16
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
4AD972920AB6C6DD0300D8E13768F5E91DE18BFA60C81596059CBEF5D8601EAA
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ