Έγγραφο

Συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος καταλληλόλητας των πυροσβεστήρων της Βουλής των Ελλήνων, για δύο (2) έτη

01-0641
15692
Τμήμα Γραμματείας
Συντήρηση, αναγόμωση και έλεγχος καταλληλόλητας των πυροσβεστήρων της Βουλής των Ελλήνων, για δύο (2) έτη
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
23/09/2019
24/09/2019 10:45
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
239DA19A0D0928E7BBF6483C6E26640F57DFA6EAC40C6594253C2509AC0E0122
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ