Έγγραφο

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού λογισμικού καταγραφής ενεργειών και αποθήκευσης δεδομένων για το κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων για 1500 χρήστες, καθώς και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργία του υπό προμήθεια λογισμικού και ετήσιας συντήρησής του

05-06ΗΙ
6775
Τμήμα Γραμματείας
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικού λογισμικού καταγραφής ενεργειών και αποθήκευσης δεδομένων για το κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα της Βουλής των Ελλήνων για 1500 χρήστες, καθώς και παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης / παραμετροποίησης, θέσης σε λειτουργία του υπό προμήθεια λογισμικού και ετήσιας συντήρησής του
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
03/06/2020
04/06/2020 11:34
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
4BFF7B27B42CDB5B3BB015DCB9AA307B3DA9AF5B8F0CC84FAF2C56C4704C61FE
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ