Ανοικτά Δεδομένα

API Ανοιχτών Δεδομένων

Το API ακολουθεί τη λογική του REST και επιστρέφει τα δεδομένα σε μορφή JSONή XML.
Όλες οι κλήσεις εξυπηρετούνται από το url [……..]/api.ashx. Η υποχρεωτική παράμετρος καθορίζει την μέθοδο που πρόκειται να κληθεί.
Στην παρούσα έκδοση το apiπαρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:

Τιμές αναφοράς - Ταξονομίες

Θεματικές Ενότητες / Τύποι Αποφάσεων

/api.ashx?q=document-types

Επιστρέφει τα 2 επίπεδα κατηγοριοποίησης των εγγράφων, οι θεματικές ενότητες αποτελούν τις βασικές κατηγορίες και τα είδη αποφάσεων τις υποκατηγορίες

Διευθύνσεις / Τμήματα

/api.ashx?q=sectors

Επιστρέφει λίστα με τις διευθύνσεις και τα τμήματα που έχουν καταχωρηθεί στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κατηγορίες Δαπανών

/api.ashx?q=expense-categories

Επιστρέφει λίστα με τις κατηγορίες δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κατηγορίες Προϋπολογισμού

/api.ashx?q=budget-categories

Επιστρέφει λίστα με τις κατηγορίες προϋπολογισμού που έχουν καταχωρηθεί στη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Τελικοί Υπογράφοντες

/api.ashx?q=final-signers

Επιστρέφει λίστα με τους τελικούς υπογράφοντες

Υπηρεσίες Πρωτοκόλλου

/api.ashx?q=protocol-services

Επιστρέφει λίστα με τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου

Στην κανονική λειτουργία, όλες οι εντολές επιστρέφουν το περιεχόμενο σε μορφή JSON. Είναι δυνατόν το περιεχόμενο να επιστραφεί σε μορφή XML, προσθέτοντας την παράμετρο format=xml

Αναζήτηση Αποφάσεων

Η αναζήτηση αποφάσεων γίνεται μέσω του URL:
/api.ashx?q=documents¶m1=value1¶m2=value2....
Τα δεδομένα επιστρέφονται σελιδοποιημένα, οι παράμετροι που αφορούν την σελιδοποίηση των δεδομένων είναι οι παρακάτω:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

pageNo

int

αριθμός σελίδας (default τιμή:1)

pageSize

int

αριθμός αποτελεσμάτων ανά σελίδα (default τιμή:10)

 

Οι επόμενες παράμετροι αφορούν το φιλτράρισμα των εγγραφών που επιστρέφονται από το api:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

type

Guid

id Θεματικής ενότητας / Τύπου απόφασης

sector

Guid

id Διεύθυνσης/Τμήματος

budgetCategory

Guid

id κατηγορίας προϋπολογισμού

expenseCategory

Guid

id κατηγορίας δαπάνης

signer

Guid

id τελικού υπογράφοντος

datefrom & dateto

Date της μορφής dd/MM/yyyy

Επιστρέφει μόνο τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί μεταξύ των οριζόμενων ημερομηνιών.

freetext

String

ελεύθερο κείμενο προς αναζήτηση στο περιεχόμενο των αναρτημένων εγγράφων

ada

String

Επιστρέφει πληροφορίες για την απόφαση με το συγκεκριμένο Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

protocolnumber

String

Επιστρέφει πληροφορίες για την απόφαση με το συγκεκριμένο Αριθμό Πρωτοκόλλου

 

 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ