Έγγραφο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των τεσσάρων θέσεων της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

01-0550
4210/2917/20-03-2018
Τμήμα Γραμματείας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των τεσσάρων θέσεων της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ - ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
20/03/2018
20/03/2018 17:04
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
69E2D934B4AB71D790FBD1B7F9C3279F7404B32E5E3AE79A11F522861F6848EC