Έγγραφο

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων

01-05Α1
9532/6049/18-07-2018
Τμήμα Γραμματείας
Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων της Βουλής των Ελλήνων
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ
18/07/2018
19/07/2018 12:03
ιστ) Άλλες Πράξεις
Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Ευθύνης Οργανικών Μονάδων Βουλής
Τμήμα Προσωπικού
940FBB781479533EE7706067725E5A4D2924AA253B425ADF3E0511AFCF492642