Έγγραφο

Συγκρότηση επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για τη μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της 51ης Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC).

02-02Ο5
5180
Τμήμα Γραμματείας
Συγκρότηση επιτροπής συλλογής και αξιολόγησης προσφορών για τη μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών της 51ης Διάσκεψης Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (COSAC).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
02/06/2014
02/06/2014 20:30
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπών για διοικητικά θέματα
Τμήμα Προμηθειών
8D37052CEB41B5A19F897D846023D570EA6D7959B280F7C9BE5D295C70B81541
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ