Έγγραφο

Παράταση της από 01.01.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2014 έως και 31.12.2014, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. της Βουλής των Ελλήνων.

02-031Α
10206
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση της από 01.01.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ, για το χρονικό διάστημα από 01.10.2014 έως και 31.12.2014, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
24/10/2014
29/10/2014 16:26
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
1BDA84B5A243359E9169AD88AF3CBEAE0B9D83BB7B8B432DB83815BDBDFAD811
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ