Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.

02-0322
10631/7107/5-11-2014
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
05/11/2014
14/11/2014 20:18
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
699/ΥΟΔΔ/10.11.2014
9DC21AA9B7070BCE04EBB21FA16868CEC7DAA9080E8F8FD303FB3BB372C56549
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ