Έγγραφο

Απόφαση παράτασης της από 01.01.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ, Λεωφόρος Συγγρού 44, 117 42 Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 31.01.2015, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. της Βουλής των Ελλήνων.

02-03ΑΝ
8024
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση παράτασης της από 01.01.2014 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρείας BULL Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής ΑΕ, Λεωφόρος Συγγρού 44, 117 42 Αθήνα, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2015 έως και 31.01.2015, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του Ο.Π.Σ. της Βουλής των Ελλήνων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/05/2015
10/06/2015 11:05
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
17CDA387F08EC9C5B8E6770241E1EE9D4385BD293708A11041420811A46BBFC9
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ