Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου

02-03ΑΖ
7103/4489/15-5-2015
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
15/06/2015
05/06/2015 15:35
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
375/ΥΟΔΔ/26.05.2015
CD12C9FDE4403BE474A0D6E8F11490C4A97F82198E617BD7C9D99D406F00476D
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ