Έγγραφο

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριακοσίων (300) αδειών εξειδικευμένου λογισμικού μέσω του οποίου θα παρασχεθούν, για ένα (1) έτος, υπηρεσίες υποστήριξης από ομάδα τεχνικών SOC (Security Operation Center), με σκοπό την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού, την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, την έρευνα ψηφιακής εγκληματολογίας και την ανάλυση εσωτερικών απειλών (CPV : 48732000-8)

02-06ΡΧ
12209
Τμήμα Γραμματείας
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια τριακοσίων (300) αδειών εξειδικευμένου λογισμικού μέσω του οποίου θα παρασχεθούν, για ένα (1) έτος, υπηρεσίες υποστήριξης από ομάδα τεχνικών SOC (Security Operation Center), με σκοπό την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού, την αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας, την έρευνα ψηφιακής εγκληματολογίας και την ανάλυση εσωτερικών απειλών (CPV : 48732000-8)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
02/11/2020
03/11/2020 11:28
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
8D3E8EBC6E065FD5B2ABD00717585D9188ABD2721B2DF516897D78E81346CADB
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ