Έγγραφο

3η Τροποποίηση της με ΑΔΑ: 04-04Ζ1 (αριθ. πρωτ. ΥΕΕΠ: 64/23.2.2017) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ» της Δράσης/Έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004179.

02-088Κ
133
Γραμματεία ΥΕΕΠ
3η Τροποποίηση της με ΑΔΑ: 04-04Ζ1 (αριθ. πρωτ. ΥΕΕΠ: 64/23.2.2017) Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ» της Δράσης/Έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004179.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
10/03/2023
10/03/2023 11:15
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
1D10B85A348A6EFD130AF1BD6107C0420016AFD0C03982C7B67DE9601F8F0570
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ