Έγγραφο

Έγκριση της 5ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποπεράτωση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23», ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (133.758.29€)

02-088Τ
147
Γραμματεία ΥΕΕΠ
Έγκριση της 5ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποπεράτωση και Διαρρύθμιση Διατηρητέου Κτηρίου επί της οδού Φιλελλήνων 23», ποσού εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (133.758.29€)
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
15/03/2023
15/03/2023 11:16
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
75A3B0DC54CA472A6B141EAECF5D821D0BFF33672CD1BA9F73D1420060FC05F9
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ