Έγγραφο

Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.

03-031Χ
10091/6743/22-10-2014
Τμήμα Γραμματείας
Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
22/10/2014
14/11/2014 20:19
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
1476/Γ/29-10-2014 & 1520/Γ/06-11-2014
10ADEFC73880BD36BAC637441AD1B0E7F7A302FE8D889CA735A2A30F90E9FC6A
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ