Έγγραφο

Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.

03-03Μ5
15056/9687/31-10-2015
Τμήμα Γραμματείας
Πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
31/10/2015
12/11/2015 15:47
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
808/ΥΟΔΔ/11.11.2015
779336666D64EEA6A6B270D7D5B02DE9A8796B982A0F31286A230E06FD43741C
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ