Έγγραφο

«(α) Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου της διαχείρισης της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων και της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του έτους 2022, (β) Έγκριση δαπάνης, και, (γ) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής, Πιστοποίησης και Έγκρισης των παραδοτέων του ελέγχου»

03-088Τ
3473/2496/14.03.2023
Τμήμα Γραμματείας
«(α) Ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου της διαχείρισης της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων και της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του έτους 2022, (β) Έγκριση δαπάνης, και, (γ) Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης, Παραλαβής, Πιστοποίησης και Έγκρισης των παραδοτέων του ελέγχου»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
14/03/2023
15/03/2023 11:41
ιστ) Άλλες Πράξεις
Αποφάσεις Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών Πιστώσεων
Υπηρεσία Διάθεσης Ευρωπαϊκών & Λοιπών Πιστώσεων
4FE7FF62635937E7CE6ACC3A4F91FD69AFE1B36249AECA96A157A466E7B3A4E1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ