Έγγραφο

Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου της Βουλής

04-02Μ1
2923/1958/31-3-2014
Τμήμα Γραμματείας
Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου της Βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
31/03/2014
12/04/2014 09:40
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
447/Γ/09.04.2014
7B3522BE304EA5C6704BFAC3F246F0892BDB786520D34B94C3656D3B794F9D4E
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ