Έγγραφο

Μετάταξη υπαλλήλου της Βουλής με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει

04-02Ο0
3518/2405/15-04-2014
Τμήμα Γραμματείας
Μετάταξη υπαλλήλου της Βουλής με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
15/04/2014
28/05/2014 20:22
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Μετατάξεις
Τμήμα Προσωπικού
570/Γ/05.05.2014
717881DD17C33D6C914BE0EC675C3D2A61A57A6AD65C9381292B9D658BF4B9B5

Σχετικά Έγγραφα

05-02Ο1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ