Έγγραφο

Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για κλιματισμό των 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 1

04-02Ο1
5002
Τμήμα Γραμματείας
Προμήθειας υλικών και εκτέλεσης εργασιών για κλιματισμό των 6ου και 7ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Μητροπόλεως 1
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/05/2014
29/05/2014 18:18
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπής για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα
Τμήμα Προμηθειών
C6C4C9E85696C3DB8A60EFD2D3752D8D422906F7DFAD0834C065DDF6067AE276
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ