Έγγραφο

Παράταση της από 27.01.2012 υπογραφείσας σύμβασης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 12389/8614/05.10.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής), μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρίας "ICM" INTERNATIONAL CLEANING METHODS - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 6, 164 52, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων

04-02Χ2
7947
Τμήμα Γραμματείας
Παράταση της από 27.01.2012 υπογραφείσας σύμβασης (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 12389/8614/05.10.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής), μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της εταιρίας "ICM" INTERNATIONAL CLEANING METHODS - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ 6, 164 52, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού των χώρων του κτιρίου της Βουλής επί της οδού Μητροπόλεως 1 & Φιλελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
02/09/2014
04/09/2014 08:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Παροχή υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
C77168B71DB9344AEA67CBA449C7433A531793B818EC75087FEFA02C8B6252A1
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ