Έγγραφο

Αποδοχή αίτησης-δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου.

04-031Χ
10011/6692/20-10-2014
Τμήμα Γραμματείας
Αποδοχή αίτησης-δήλωσης παραίτησης υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
20/10/2014
14/11/2014 20:19
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
1476/Γ/29-10-2014 & 1520/Γ/6-11-2014
0AEC568188FB4DAC047FAD7FA27B0F55FCAF1EFB91B2A15B986260D6E7B80CA4
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ