Έγγραφο

Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.

04-032Ε
10642/7118/5-11-2014
Τμήμα Γραμματείας
Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
05/11/2014
24/11/2014 18:16
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
1572/Γ/21.11.2014
25F3A00D3F1609EC27F17E5A8F5D75ADA9DDDF04124E9501542E8612C94478EF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ