Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.

04-03ΟΑ
18012/11829/11-12-2015
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
11/12/2015
05/01/2016 18:03
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
928/ΥΟΔΔ/23.12.2015
D43FC30E3B5CD22FFFC9C02B78B308269FB646DEC7DE22C91A038A36D50837A5
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ