Έγγραφο

Διορισμός μετακλητών υπαλλήλων της Βουλής

04-0621
12799/7309/01-08-2019
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητών υπαλλήλων της Βουλής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
05/08/2019
07/08/2019 16:43
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
521/ΥΟΔΔ/05.08.2019
4813C20534EC0457580A4F668A45BCF8F849FF4BEB1CE483C2BFCB9540ACF7D6