Έγγραφο

Απόφαση παράτασης προθεσμίας σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης και συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο "Σύνταξη πλήρους οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, υποστηρικτικών μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο "Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης", ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων"

05-02ΚΒ
2813/1874/28.3.2014
Τμήμα Γραμματείας
Απόφαση παράτασης προθεσμίας σταδίου σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης και συνολικής προθεσμίας για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης με τίτλο "Σύνταξη πλήρους οριστικής μελέτης, μελέτης εφαρμογής, υποστηρικτικών μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για το έργο "Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου της Μπενακείου Βιβλιοθήκης", ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων"
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
28/03/2014
28/03/2014 16:27
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Εκπόνηση μελετών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
3434CF668558E0202CB2724A2C94F2C88CDDB58B12858490CCA395E8215A2872

Σχετικά Έγγραφα

0Β-02ΗΗ
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ