Έγγραφο

Μετάταξη υπαλλήλου της Βουλής με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει (διόρθωση σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

05-02Ο1
3518/2405/15-4-2014
Τμήμα Γραμματείας
Μετάταξη υπαλλήλου της Βουλής με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε θέση αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας του τίτλου σπουδών που κατέχει (διόρθωση σφάλματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
15/04/2014
29/05/2014 18:18
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Μετατάξεις
Τμήμα Προσωπικού
643/Γ/27.05.2014
06BC9EB1B2929F23A7B1FF98CE96A65B4262B4E05634254FF0B3407136A77835

Σχετικά Έγγραφα

04-02Ο0
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ