Έγγραφο

Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.

05-031Χ
10089/6741/22-10-2014
Τμήμα Γραμματείας
Αυτοδίκαιη αποδοχή παραιτήσεως υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ I. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
22/10/2014
14/11/2014 20:19
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
1476/Γ/29-10-2014 & 1520/Γ/6-11-2014
7776774AEA65BE4C1DD242EB89E4BAD2E25977DC97091E50E8EAE75AB9F2B1DA
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ