Έγγραφο

Λύση υπαλληλικής σχέσης μετακλητού υπαλλήλου, μετά από παραίτηση.

05-03ΟΑ
19099/12687/23-12-2015
Τμήμα Γραμματείας
Λύση υπαλληλικής σχέσης μετακλητού υπαλλήλου, μετά από παραίτηση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
23/12/2015
05/01/2016 18:03
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
934/ΥΟΔΔ/24.12.2015
DC2A476C1B2EB5A6EC3E146B12E8F09A9D6DCE935358B519878E87588C614D27
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ