Έγγραφο

Λύση υπαλληλικής σχέσης μετακλητού υπαλλήλου

05-0621
12792/7306/31-07-2019
Τμήμα Γραμματείας
Λύση υπαλληλικής σχέσης μετακλητού υπαλλήλου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
05/08/2019
07/08/2019 16:44
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Λύση υπαλληλικής σχέσης
Τμήμα Προσωπικού
521/ΥΟΔΔ/05.08.2019
0FA048C2236686A62D4AECBAE0A877393652684B8F051DE24403DEAEEF32F385