Έγγραφο

Έκθεση στο Νσχ "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 'Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.' και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων"

05-07ΜΜ
Έκθεση στο Νσχ "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 'Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.' και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων"
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΙΑΣ
16/03/2022
16/03/2022 19:13
ιε) εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
Επιστημονική Υπηρεσία
FB1D7E36E0A68B9A210878EE6CFE6E98E4A087629D18B673401AF6DC9A26D6A7
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ