Έγγραφο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού παραδοτέου (video) της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (CPV: 48000000-8/009)

06-05Ρ5
4615
Τμήμα Γραμματείας
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια με εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση λογισμικού για την διαχείριση του ψηφιακού οπτικοακουστικού παραδοτέου (video) της Βουλής των Ελλήνων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (CPV: 48000000-8/009)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19/03/2019
20/03/2019 11:39
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
3ED764C31DBBAAFDBD087765243DF84B0D21DCEFF4434212A19790A65BFEB5CF
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ