Έγγραφο

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού firewalls επόμενης γενιάς (υλικό / λογισμικό) με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων.

06-073Υ
3712
Τμήμα Γραμματείας
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού firewalls επόμενης γενιάς (υλικό / λογισμικό) με σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφαλείας των πολύπλοκων υποδομών του κέντρου δεδομένων και την προστασία από διαρροή δεδομένων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
16/04/2021
19/04/2021 12:10
ια) αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων ή του Γενικού Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, για την ανάθεση εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης μελετών
Προμήθεια αγαθών
ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
152FC2A79527F839F27BD5E0FDDD5FB2FDE4CFF5A212E46BB29CC4DC54BCAA9D
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ