Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.

07-03ΟΑ
19106/12694/23-12-2015
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
23/12/2015
05/01/2016 18:04
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
934/ΥΟΔΔ/24.12.2015
22888E3B1EDB93E6BDEB9F3C526D84584667AEFDC8EE790D2B34AB8EA3815ED7
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ