Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου

08-03ΑΜ
7983/5008/28-5-2015
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
28/05/2015
09/06/2015 22:10
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
395/ΥΟΔΔ/03.06.2015
D7B8A4F4D9DB83CD558B8370919C1F82C3D27F2BD7DE5CBDF9FF5CB167F25D02
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ