Έγγραφο

Σύσταση Ομάδας Έργου για τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων

09-0313
10114/6764
Τμήμα Γραμματείας
Σύσταση Ομάδας Έργου για τη βελτίωση της λειτουργίας και του περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
22/10/2014
22/10/2014 18:34
στ) πράξεις συγκρότησης επιτροπών, ομάδων εργασίας, ομάδων έργου και συναφών οργάνων της Βουλής που εκδίδει ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ανεξαρτήτως, εάν τα μέλη τους αμείβονται ή όχι
Συγκρότηση Επιτροπών για διοικητικά θέματα
Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
BBF2FD2F07F289985A0ECD8BBF91105906174703FB8EF48C66661C1CB8804F91
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ