Έγγραφο

Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.

09-03ΟΑ
19104/12692/23-12-2015
Τμήμα Γραμματείας
Διορισμός μετακλητού υπαλλήλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
23/12/2015
05/01/2016 18:04
ι) περιλήψεις πράξεων έναρξης ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης και κάθε είδους μεταβολής της υπηρεσιακής σχέσης του προσωπικού της Βουλής, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό
Διορισμοί
Τμήμα Προσωπικού
934/ΥΟΔΔ/24.12.2015
187F0DE6C6A3E075D8EF78A0B494126632E6AC64E790F4B3CB32F2CAE1628BFF
Επιστροφή στην αναζήτηση
 
Η Διαδικτυακή Πύλη της Βουλής των Ελλήνων χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ